අප්රිකාව නැමීබියාව
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Thimbukushuතුළ වැඩසටහන්


ශුභාරංචිය
කාල සීමාව
 37 විනාඩි
LLL 1 - Matamekero Na Nyambi
කාල සීමාව
 48 විනාඩි
LLL 2 - Harume Wa Nyambi Hongcamu
කාල සීමාව
 46 විනාඩි
LLL 3 - Mawithero Gho Mwa Nyambi
කාල සීමාව
 43 විනාඩි
LLL 4 - Hapika Nyambi
කාල සීමාව
 42 විනාඩි
LLL 5 - Maghukukutu Ghomwa Nyambi
කාල සීමාව
 41 විනාඩි
LLL 6 - Jesusi Ne Muhongi Ndani Mwirukithi
කාල සීමාව
 45 විනාඩි
LLL 7 - Jesusi Ne Fumu No Mushuturi
කාල සීමාව
 44 විනාඩි
LLL 8 - Yitenda Yamupepo Ghokupongoka
කාල සීමාව
 47 විනාඩි
ජීවිතයේ වචන
කාල සීමාව
 29 විනාඩි
1. උත්පත්ති
කාල සීමාව
 49 විනාඩි
2. නික්මයාම
කාල සීමාව
 26 විනාඩි
Hakahoka hana kuwa tuma ku Kanani
කාල සීමාව
 3 විනාඩි
Kuwa kwa Jeriko
කාල සීමාව
 6 විනාඩි
Gidiyoni
කාල සීමාව
 9 විනාඩි
9. 1 සැමුවෙල්
කාල සීමාව
 29 විනාඩි
Matoyedhero gha Nyambi kwa Davita
කාල සීමාව
 2 විනාඩි
12. 2 රජවරු
කාල සීමාව
 19 විනාඩි
Shatani Ghana kuyerera ජෝබිi
කාල සීමාව
 6 විනාඩි
Fumu Nyambi ne mudithi wange
කාල සීමාව
 1 විනාඩි
23. යෙසායා
කාල සීමාව
 6 විනාඩි
24. යෙරමියා
කාල සීමාව
 6 විනාඩි
Nyambi Ghana kutura Ezekiyeli mukungi
කාල සීමාව
 5 විනාඩි
Daniyeri mudikwina dyo nyime
කාල සීමාව
 7 විනාඩි
32. ජෝනා
කාල සීමාව
 5 විනාඩි
 වෙනත් සම්පත්:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project