ஆப்பிரிக்கா நமீபியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Thimbukushu


நற்செய்தி
கால அளவு
 37 நிமிடம்
LLL 1 - Matamekero Na Nyambi
கால அளவு
 48 நிமிடம்
LLL 2 - Harume Wa Nyambi Hongcamu
கால அளவு
 46 நிமிடம்
LLL 3 - Mawithero Gho Mwa Nyambi
கால அளவு
 43 நிமிடம்
LLL 4 - Hapika Nyambi
கால அளவு
 42 நிமிடம்
LLL 5 - Maghukukutu Ghomwa Nyambi
கால அளவு
 41 நிமிடம்
LLL 6 - Jesusi Ne Muhongi Ndani Mwirukithi
கால அளவு
 45 நிமிடம்
LLL 7 - Jesusi Ne Fumu No Mushuturi
கால அளவு
 44 நிமிடம்
LLL 8 - Yitenda Yamupepo Ghokupongoka
கால அளவு
 47 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்
கால அளவு
 29 நிமிடம்
1. ஆதியாகமம்
கால அளவு
 49 நிமிடம்
2. யாத்ராகமம்
கால அளவு
 26 நிமிடம்
Hakahoka hana kuwa tuma ku Kanani
கால அளவு
 3 நிமிடம்
Kuwa kwa Jeriko
கால அளவு
 6 நிமிடம்
Gidiyoni
கால அளவு
 9 நிமிடம்
9. 1 சாமுவேல்
கால அளவு
 29 நிமிடம்
Matoyedhero gha Nyambi kwa Davita
கால அளவு
 2 நிமிடம்
12. 2 இராஜாக்கள்
கால அளவு
 19 நிமிடம்
Shatani Ghana kuyerera யோபுi
கால அளவு
 6 நிமிடம்
Fumu Nyambi ne mudithi wange
கால அளவு
 1 நிமிடம்
23. ஏசாயா
கால அளவு
 6 நிமிடம்
24. எரேமியா
கால அளவு
 6 நிமிடம்
Nyambi Ghana kutura Ezekiyeli mukungi
கால அளவு
 5 நிமிடம்
Daniyeri mudikwina dyo nyime
கால அளவு
 7 நிமிடம்
32. யோனா
கால அளவு
 5 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project