ఆఫ్రికా నమీబియా
హలో! స్వాగతం. మీరు వినబోయే మాటలు జీవితంలో చాలా అరుదుగా వినే అతి ముఖ్యమైన మాటలు. ఇది అందరికి శుభవార్త

Thimbukushu లో ప్రోగ్రామ్‌లు


శుభవార్త
వ్యవధి
 37 నిముషములు
LLL 1 - Matamekero Na Nyambi
వ్యవధి
 48 నిముషములు
LLL 2 - Harume Wa Nyambi Hongcamu
వ్యవధి
 46 నిముషములు
LLL 3 - Mawithero Gho Mwa Nyambi
వ్యవధి
 43 నిముషములు
LLL 4 - Hapika Nyambi
వ్యవధి
 42 నిముషములు
LLL 5 - Maghukukutu Ghomwa Nyambi
వ్యవధి
 41 నిముషములు
LLL 6 - Jesusi Ne Muhongi Ndani Mwirukithi
వ్యవధి
 45 నిముషములు
LLL 7 - Jesusi Ne Fumu No Mushuturi
వ్యవధి
 44 నిముషములు
LLL 8 - Yitenda Yamupepo Ghokupongoka
వ్యవధి
 47 నిముషములు
లైఫ్ వర్డ్స్
వ్యవధి
 29 నిముషములు
1. ఆదికాండము
వ్యవధి
 49 నిముషములు
2. నిర్గమకాండము
వ్యవధి
 26 నిముషములు
Hakahoka hana kuwa tuma ku Kanani
వ్యవధి
 3 నిముషములు
Kuwa kwa Jeriko
వ్యవధి
 6 నిముషములు
Gidiyoni
వ్యవధి
 9 నిముషములు
9. సమూయేలు మొదటి గ్రంథము
వ్యవధి
 29 నిముషములు
Matoyedhero gha Nyambi kwa Davita
వ్యవధి
 2 నిముషములు
12. 2 రాజులు
వ్యవధి
 19 నిముషములు
Shatani Ghana kuyerera యోబు గ్రంథముi
వ్యవధి
 6 నిముషములు
Fumu Nyambi ne mudithi wange
వ్యవధి
 1 నిముషములు
23. యెషయా 
వ్యవధి
 6 నిముషములు
24. యిర్మీయా
వ్యవధి
 6 నిముషములు
Nyambi Ghana kutura Ezekiyeli mukungi
వ్యవధి
 5 నిముషములు
Daniyeri mudikwina dyo nyime
వ్యవధి
 7 నిముషములు
32. యోనా
వ్యవధి
 5 నిముషములు
 ఇతర వనరులు:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project