Châu Phi Namibia
Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Thimbukushu


Tin mừng
Khoảng thời gian
 37 phút
LLL 1 - Matamekero Na Nyambi
Khoảng thời gian
 48 phút
LLL 2 - Harume Wa Nyambi Hongcamu
Khoảng thời gian
 46 phút
LLL 3 - Mawithero Gho Mwa Nyambi
Khoảng thời gian
 43 phút
LLL 4 - Hapika Nyambi
Khoảng thời gian
 42 phút
LLL 5 - Maghukukutu Ghomwa Nyambi
Khoảng thời gian
 41 phút
LLL 6 - Jesusi Ne Muhongi Ndani Mwirukithi
Khoảng thời gian
 45 phút
LLL 7 - Jesusi Ne Fumu No Mushuturi
Khoảng thời gian
 44 phút
LLL 8 - Yitenda Yamupepo Ghokupongoka
Khoảng thời gian
 47 phút
Lời sự sống
Khoảng thời gian
 29 phút
1. Sáng Thế ký
Khoảng thời gian
 49 phút
2. Xuất Ê-díp-tô ký
Khoảng thời gian
 26 phút
Hakahoka hana kuwa tuma ku Kanani
Khoảng thời gian
 3 phút
Kuwa kwa Jeriko
Khoảng thời gian
 6 phút
Gidiyoni
Khoảng thời gian
 9 phút
9. 1 Sa-mu-ên
Khoảng thời gian
 29 phút
Matoyedhero gha Nyambi kwa Davita
Khoảng thời gian
 2 phút
12. 2 Các Vua
Khoảng thời gian
 19 phút
Shatani Ghana kuyerera Giópi
Khoảng thời gian
 6 phút
Fumu Nyambi ne mudithi wange
Khoảng thời gian
 1 phút
23. Ê-sai
Khoảng thời gian
 6 phút
24. Giê-rê-mi
Khoảng thời gian
 6 phút
Nyambi Ghana kutura Ezekiyeli mukungi
Khoảng thời gian
 5 phút
Daniyeri mudikwina dyo nyime
Khoảng thời gian
 7 phút
32. Giô-na
Khoảng thời gian
 5 phút
 Các nguồn khác:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project