ஆசியா மயான்மார்
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Burmese மொழி பிரிவு

Burmese: Beik
Burmese: Yaw


நிரல்களில் உள்ள Burmese


நற்செய்தி
 53 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
 37 நிமிடம்
LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
 35 நிமிடம்
LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்
 41 நிமிடம்
LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
 42 நிமிடம்
LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக
 34 நிமிடம்
LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
 34 நிமிடம்
LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
 42 நிமிடம்
LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
 41 நிமிடம்
ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து
 118 நிமிடம்
The Living Christ - Lessons 1 & 2
 37 நிமிடம்
The Living Christ - Lessons 3 & 4
 34 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 35 நிமிடம்
Jesus, The Refugee
 34 நிமிடம்
စိတ္ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာျခင္း
 15 நிமிடம்
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ႀကိဳဆိုပါ၏။
 9 நிமிடம்
Gospel பாடல்கள்
 56 நிமிடம்
အတွင်းသက်သေ
 21 நிமிடம்
Temporal to Eternity
 117 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Audio Treasure
Audio Treasure
Create International
Create International
Cosmic Creations
Cosmic Creations