سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Malay, Pattani


کلام زندگی 1
مدت زمان
 62 دقیقه
کلام زندگی 10 - Life After Death
مدت زمان
 60 دقیقه
کلام زندگی 11- How Christians Live
مدت زمان
 60 دقیقه
کلام زندگی 12 - Prayer
مدت زمان
 60 دقیقه
کلام زندگی 13 - God, Jesus Christ
مدت زمان
 60 دقیقه
کلام زندگی 2
مدت زمان
 57 دقیقه
کلام زندگی 3
مدت زمان
 57 دقیقه
کلام زندگی 4
مدت زمان
 60 دقیقه
کلام زندگی 5
مدت زمان
 58 دقیقه
کلام زندگی 6
مدت زمان
 60 دقیقه
کلام زندگی 7
مدت زمان
 58 دقیقه
کلام زندگی 8 - Why Jesus Died
مدت زمان
 60 دقیقه
کلام زندگی 9 - Fear of Evil Spirits
مدت زمان
 60 دقیقه
آواز‌ها
مدت زمان
 58 دقیقه
 منابع دیگر:
Jesus Film Project
Jesus Film Project