హలో! స్వాగతం. మీరు వినబోయే మాటలు జీవితంలో చాలా అరుదుగా వినే అతి ముఖ్యమైన మాటలు. ఇది అందరికి శుభవార్త

Malay, Pattani లో ప్రోగ్రామ్‌లు


లైఫ్ వర్డ్స్ 1
వ్యవధి
 62 నిముషములు
లైఫ్ వర్డ్స్ 10 - Life After Death
వ్యవధి
 60 నిముషములు
లైఫ్ వర్డ్స్ 11- How Christians Live
వ్యవధి
 60 నిముషములు
లైఫ్ వర్డ్స్ 12 - Prayer
వ్యవధి
 60 నిముషములు
లైఫ్ వర్డ్స్ 13 - God, Jesus Christ
వ్యవధి
 60 నిముషములు
లైఫ్ వర్డ్స్ 2
వ్యవధి
 57 నిముషములు
లైఫ్ వర్డ్స్ 3
వ్యవధి
 57 నిముషములు
లైఫ్ వర్డ్స్ 4
వ్యవధి
 60 నిముషములు
లైఫ్ వర్డ్స్ 5
వ్యవధి
 58 నిముషములు
లైఫ్ వర్డ్స్ 6
వ్యవధి
 60 నిముషములు
లైఫ్ వర్డ్స్ 7
వ్యవధి
 58 నిముషములు
లైఫ్ వర్డ్స్ 8 - Why Jesus Died
వ్యవధి
 60 నిముషములు
లైఫ్ వర్డ్స్ 9 - Fear of Evil Spirits
వ్యవధి
 60 నిముషములు
పాటలు
వ్యవధి
 58 నిముషములు
 ఇతర వనరులు:
Jesus Film Project
Jesus Film Project