สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา มาเลปัตตานี


พระคำแห่งชีวิต 1
ความยาว
 62 นาที
พระคำแห่งชีวิต 10 - Life After Death
ความยาว
 60 นาที
พระคำแห่งชีวิต 11- How Christians Live
ความยาว
 60 นาที
พระคำแห่งชีวิต 12 - Prayer
ความยาว
 60 นาที
พระคำแห่งชีวิต 13 - God, Jesus Christ
ความยาว
 60 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
ความยาว
 57 นาที
พระคำแห่งชีวิต 3
ความยาว
 57 นาที
พระคำแห่งชีวิต 4
ความยาว
 60 นาที
พระคำแห่งชีวิต 5
ความยาว
 58 นาที
พระคำแห่งชีวิต 6
ความยาว
 60 นาที
พระคำแห่งชีวิต 7
ความยาว
 58 นาที
พระคำแห่งชีวิต 8 - Why Jesus Died
ความยาว
 60 นาที
พระคำแห่งชีวิต 9 - Fear of Evil Spirits
ความยาว
 60 นาที
เพลง
ความยาว
 58 นาที
 สื่ออื่นๆ:
Jesus Film Project
Jesus Film Project