Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Programs in Vietnamese: South


LLL 1 Beginning with GOD (LLL 1 - Bắt Đầu Với Đức Chúa Trời)
Duration
 25 min
LLL 2 Mighty Men of GOD (LLL 2 - Những Người Vĩ Đại Của Đức Chúa Trời)
Duration
 26 min
LLL 3 Victory through GOD (LLL 3 - Chiến Thắng Qua Đức Chúa Trời)
Duration
 26 min
LLL 4 Servants of GOD (LLL 4 - Những Đầy Tớ Của Dức Chúa Trời)
Duration
 27 min
LLL 5 On Trial for GOD (LLL 5 - Chịu Thử Thách Cho Đức Chúa Trời)
Duration
 26 min
LLL 6 JESUS - Teacher & Healer (LLL 6 - Chúa Giê-xu, Người Thầy Giáo, Thầy Trị Bệnh)
Duration
 22 min
LLL 7 JESUS - Lord & Saviour (LLL 7 - Chúa Giê-xu là Chúa và là Đấng Cứu Thế)
Duration
 25 min
LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT (LLL 8 - Công Việc Của Đức Thánh Linh)
Duration
 29 min
I Am Not Alone (Tôi Không Còn Cô Đơn)
Duration
 22 min
Songs of Grace (Bài Ca về Ân Điển)
Duration
 12 min
Jesus is the Truth (Ngài Là Chân Lý)
Duration
 15 min