ஆப்பிரிக்கா நைஜீரியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Hyam மொழி பிரிவு

Hyam: Kwoi
Hyam: Samban
Jaba: Gora


நிரல்களில் உள்ள Hyam


நற்செய்தி
 59 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 41 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project