ආසියාව ලාඕසය Khamu
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Khmu: Kharokතුළ වැඩසටහන්


The New Birth and What Comes After
 33 විනාඩි