សួរស្តី! សូមស្វាគមន៍។ អ្វីដែលអ្នកហៀបនឹងលឺគឺជាពាក្យដ៏សំខាន់មួយចំនួនដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានលឺ។ វាគឺជាដំណឹងល្អសំរាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។

កម្មវិធីភាសានៅក្នុង Chol: Tila


ពាក្យនៃជីវិត 1 ()
រយៈពេល
 36 នាទី
ពាក្យនៃជីវិត 2 ()
រយៈពេល
 30 នាទី
 ធនធានផ្សេងទៀត:
Scripture Earth
Scripture Earth