ສະບາຍດີ! ຍິນດີຕ້ອນຮັບ. ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຍິນແມ່ນບາງຄໍາທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ເຈົ້າຈະເຄີຍໄດ້ຍິນ. ມັນເປັນຂ່າວດີສໍາລັບທຸກຄົນ.

ໂປຣແກຣມໃນ Chol: Tila


ຄໍາເວົ້າຂອງຊີວິດ 1 ()
ໄລຍະເວລາ
 36 ນາທີ
ຄໍາເວົ້າຂອງຊີວິດ 2 ()
ໄລຍະເວລາ
 30 ນາທີ
 ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆ:
Scripture Earth
Scripture Earth