සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Chol: Tilaතුළ වැඩසටහන්


ජීවිතයේ වචන 1 ()
කාල සීමාව
 36 විනාඩි
ජීවිතයේ වචන 2 ()
කාල සීමාව
 30 විනාඩි
 වෙනත් සම්පත්:
Scripture Earth
Scripture Earth