ನಮಸ್ಕಾರ! ಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ಕೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ನೀವು ಕೇಳುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ.

Chol: Tila ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು


ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ 1
ಅವಧಿ
 36 ನಿಮಿಷ
ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ 2
ಅವಧಿ
 30 ನಿಮಿಷ
 ಇತರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು:
Scripture Earth
Scripture Earth