جمهوری دموکراتیک کنگو آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Ngombe (Democratic Republic of Congo)


خبر خوش
 44 دقیقه
LLL 1 شروع با خدا
 46 دقیقه
LLL 2 مردان توانا خدا
 62 دقیقه
LLL 3 پیروزی از طریق خدا
 33 دقیقه
LLL 4 بندگان خدا
 34 دقیقه
LLL 5 در محاکمه برای خدا
 35 دقیقه
LLL 6 عیسی - معلم و شفا دهنده
 45 دقیقه
LLL 7 عیسی - خداوند و نجات دهنده
 33 دقیقه
LLL 8 اعمال روح القدس
 61 دقیقه
مسیح زنده
 133 دقیقه
Mwana O Bhata O Nzambe
 22 دقیقه
Mzambe Akopale
 24 دقیقه
SIDA
 36 دقیقه
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project