ஆப்பிரிக்கா டெமோக்ரடிக் ரிப்பப்ளிக் ஆப் தி காங்கோ
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Ngombe (Democratic Republic of Congo)


நற்செய்தி
 44 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
 46 நிமிடம்
LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
 62 நிமிடம்
LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்
 33 நிமிடம்
LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
 34 நிமிடம்
LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக
 35 நிமிடம்
LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
 45 நிமிடம்
LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
 33 நிமிடம்
LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
 61 நிமிடம்
ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து
 133 நிமிடம்
Mwana O Bhata O Nzambe
 22 நிமிடம்
Mzambe Akopale
 24 நிமிடம்
SIDA
 36 நிமிடம்