අප්රිකාව නයිජීරියාව Nkem-Nkum
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Nkem-Nkum: Nkumතුළ වැඩසටහන්


ජීවිතයේ වචන
 49 විනාඩි