ஆப்பிரிக்கா நைஜீரியா Nkem-Nkum
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Nkem-Nkum: Nkum


உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 49 நிமிடம்