සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Abanyumතුළ වැඩසටහන්


ජීවිතයේ වචන
කාල සීමාව
 13 විනාඩි