آفریقا غنا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Ga


خبر خوش
 52 دقیقه
LLL 1 شروع با خدا
 44 دقیقه
LLL 2 مردان توانا خدا
 24 دقیقه
LLL 4 بندگان خدا
 23 دقیقه
LLL 5 در محاکمه برای خدا
 23 دقیقه
LLL 6 عیسی - معلم و شفا دهنده
 22 دقیقه
LLL 7 عیسی - خداوند و نجات دهنده
 24 دقیقه
کلام زندگی 1
 44 دقیقه
کلام زندگی 2
 46 دقیقه
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing