අප්රිකාව ඝානාව
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Gaතුළ වැඩසටහන්


ශුභාරංචිය
 52 විනාඩි
LLL 1 දෙවියන්ගෙන් ආරම්භය
 44 විනාඩි
LLL 2 දෙවියන්ගේ බලවත් මිනිසුන්
 24 විනාඩි
LLL 4 දෙවියන්ගේ සේවකයන්
 23 විනාඩි
LLL 5 දෙවියන් සඳහා නඩු විභාගයේදී
 23 විනාඩි
LLL 6 ජේසුස් - ගුරුවරයා සහ සුව කරන්නා
 22 විනාඩි
LLL 7 ජේසුස් - ස්වාමියා සහ ගැලවුම්කරුවා
 24 විනාඩි
ජීවිතයේ වචන 1
 44 විනාඩි
ජීවිතයේ වචන 2
 46 විනාඩි