ஆப்பிரிக்கா கானா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Ga


நற்செய்தி
 52 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
 44 நிமிடம்
LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
 24 நிமிடம்
LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
 23 நிமிடம்
LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக
 23 நிமிடம்
LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
 22 நிமிடம்
LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
 24 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 1
 44 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2
 46 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing