සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Chin, Dai: Ngxangතුළ වැඩසටහන්


The Living Christ - Lessons 1 & 2 (Bawi Jesus Ang Awi Nak Law & Bawi Jesus a byat nak)
කාල සීමාව
 31 විනාඩි
The Living Christ - Lessons 3 & 4 (Bawi Zesu A Thawh Be Nak & Bawi Zesu Am Nghih Nak A Kcawn Law Be Nak)
කාල සීමාව
 29 විනාඩි