தி அமெரிக்காஸ் பிரேசில்
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Satere


உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 21 நிமிடம்
God Speaks and Songs
 20 நிமிடம்
பாடல்கள் 1
 55 நிமிடம்
பாடல்கள் 2
 55 நிமிடம்