အိုရှန်းနီးယား ပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံ
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Ubir


သတင်းကောင်း
 46 မိနစ်
LLL 1 ဘုရားသခင်နှင့်အစပြုခြင်း
 27 မိနစ်
LLL 2 ဘုရားသခင်၏ ခွန်အားကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်များ
 32 မိနစ်
LLL 3 ဘုရားသခင်အားဖြင့် အောင်နိုင်ခြင်း
 30 မိနစ်
LLL 4 ဘုရားသခင့် အစေခံများ
 34 မိနစ်
LLL 5 ဘုရားသခင်အတွက် စမ်းသပ်ခံခြင်း
 29 မိနစ်
LLL 6 ယေရှု - သွန်သင်သူနှင့် ကျန်းမာခြင်းအရှင်
 27 မိနစ်
LLL 7 ယေရှု - သခင်နှင့် ကယ်တင်ရှင်
 32 မိနစ်
LLL 8 သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ လုပ်ရပ်များ
 32 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော်
 44 မိနစ်
Bible Stories
 125 မိနစ်
Genesis
 341 မိနစ်