தி அமெரிக்காஸ் மெக்ஸிக்கோ
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Tzotzil: San Andres Larrainzar


உயிருள்ள வார்த்தைகள் 1
 36 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2
 21 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 3
 29 நிமிடம்