ஆப்பிரிக்கா பர்கினோ பாசோ
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Gan மொழி பிரிவு

Kpatogo


நிரல்களில் உள்ள Gan


நற்செய்தி
 65 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 1
 34 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2
 51 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing