ඕෂනියා පැපුවා නිව්ගීනියාව Guhu-Samane
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Bia Geතුළ වැඩසටහන්


ජීවිතයේ වචන
 24 විනාඩි