Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Kham Language Group

Zang: Xiaozhongdian
Zang: Weixi
Khamba: Deqinxian
Tibetan: Deqin
Khams: Eastern Khams
Tibetan Kham, Ganzi/Dege
Tibetan Kham, XinduQiao


Programs in Kham


Good News
Duration
 36 min
Words of Life
Duration
 21 min
Gospel Songs
Duration
 58 min
Mark's Gospel
Duration
 130 min
 Other Resources:
Mars Hill Productions
Mars Hill Productions