ආසියාව ඉන්දියාව Wagadi
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Bhili: Rajasthanතුළ වැඩසටහන්


ජීවිතයේ වචන
 35 විනාඩි