Châu Á Ấn Độ Wagadi
Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Bhili: Rajasthan


Lời sự sống
 35 phút