کامرون آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Lamnso'


خبر خوش
 46 دقيقة
کلام زندگی w/ FULANI: Eastern
 6 دقيقة
آواز‌ها 1 - Blessed Voices
 34 دقيقة
آواز‌ها 2 - Sunrise Choir
 47 دقيقة
آواز‌ها 3 - Lamnso Choir
 58 دقيقة
آواز‌ها 4 - Kikaykela'ki Choir
 42 دقيقة
The Kandey Story - Aids
 26 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing