សួរស្តី! សូមស្វាគមន៍។ អ្វីដែលអ្នកហៀបនឹងលឺគឺជាពាក្យដ៏សំខាន់មួយចំនួនដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានលឺ។ វាគឺជាដំណឹងល្អសំរាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។

Bafut ក្រុមភាសា

Bazi
Bafut: Buwi


កម្មវិធីភាសានៅក្នុង Bafut


ដំណឹង​ល្អ
រយៈពេល
 50 នាទី
ពាក្យនៃជីវិត
រយៈពេល
 7 នាទី
ពាក្យនៃជីវិត w/ BAFUT
រយៈពេល
 21 នាទី
 ធនធានផ្សេងទៀត:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing