සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Bafutභාෂා කණ්ඩායම

Bazi
Bafut: Buwi


Bafutතුළ වැඩසටහන්


ශුභාරංචිය
කාල සීමාව
 50 විනාඩි
ජීවිතයේ වචන
කාල සීමාව
 7 විනාඩි
ජීවිතයේ වචන w/ BAFUT
කාල සීමාව
 21 විනාඩි
 වෙනත් සම්පත්:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing