ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Bafut மொழி பிரிவு

Bazi
Bafut: Buwi


நிரல்களில் உள்ள Bafut


நற்செய்தி
கால அளவு
 50 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்
கால அளவு
 7 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் w/ BAFUT
கால அளவு
 21 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing