హలో! స్వాగతం. మీరు వినబోయే మాటలు జీవితంలో చాలా అరుదుగా వినే అతి ముఖ్యమైన మాటలు. ఇది అందరికి శుభవార్త

Bafut భాషా సమూహం

Bazi
Bafut: Buwi


Bafut లో ప్రోగ్రామ్‌లు


శుభవార్త
వ్యవధి
 50 నిముషములు
లైఫ్ వర్డ్స్
వ్యవధి
 7 నిముషములు
లైఫ్ వర్డ్స్ w/ BAFUT
వ్యవధి
 21 నిముషములు
 ఇతర వనరులు:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing