අප්රිකාව නයිජීරියාව
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Dikakaභාෂා කණ්ඩායම

Dikaka: Bwilim


Dikakaතුළ වැඩසටහන්


ජීවිතයේ වචන w/ CHAM: Nigeria
 48 විනාඩි
Words of Life
 58 විනාඩි