ஆப்பிரிக்கா நைஜீரியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Dikaka மொழி பிரிவு

Dikaka: Bwilim


நிரல்களில் உள்ள Dikaka


உயிருள்ள வார்த்தைகள் w/ CHAM: Nigeria
 48 நிமிடம்
Words of Life
 58 நிமிடம்