ஆசியா இந்தியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Bhatiali


Khush Khabri
 31 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 13 நிமிடம்
Khrist Sadi Jinda Asha Paadi
 41 நிமிடம்