ஆப்பிரிக்கா கேமரூன்
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Kwondja மொழி பிரிவு

Ngang
Kwanja: Sundani


நிரல்களில் உள்ள Kwondja


உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 27 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing