தி அமெரிக்காஸ் மெக்ஸிக்கோ Zapoteco del Rincon
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Zapotec, Rincon: Yagallo


உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 57 நிமிடம்