தி அமெரிக்காஸ் மெக்ஸிக்கோ
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Tepeuxila Cuicatec மொழி பிரிவு

Cuicatec: Papalo


நிரல்களில் உள்ள Tepeuxila Cuicatec


உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 44 நிமிடம்