අප්රිකාව නයිජීරියාව
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Ikoතුළ වැඩසටහන්


ජීවිතයේ වචන
 13 විනාඩි