ทวีปแอฟริกา ประเทศกาน่า
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Krachi


ข่าวประเสริฐ
 41 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 29 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
 28 นาที
๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย
 33 นาที
๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า
 32 นาที
๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า
 39 นาที
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา
 33 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 29 นาที
๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 28 นาที
พระคำแห่งชีวิต 1
 27 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 55 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project