ඕෂනියා පැපුවා නිව්ගීනියාව Sinaugoro
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Baravaia & Babakarupuතුළ වැඩසටහන්


ජීවිතයේ වචන
 21 විනාඩි