ஆப்பிரிக்கா மாலி
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Songhai, Gao


நற்செய்தி
 73 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
 48 நிமிடம்
LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
 53 நிமிடம்
LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்
 27 நிமிடம்
LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக
 31 நிமிடம்
LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
 43 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 41 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project