ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ! ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣੋਗੇ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਸ਼ਾ #3174 ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ GRN ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।