සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.
කණගාටුයි, භාෂාව #3174 කිසිදු වැඩසටහනක් දැනට සබැඳිව නොමැත. වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර GRN වෙබ් අඩවිය පිවිසෙන්න.