హలో! స్వాగతం. మీరు వినబోయే మాటలు జీవితంలో చాలా అరుదుగా వినే అతి ముఖ్యమైన మాటలు. ఇది అందరికి శుభవార్త

Kulina (Brazil) భాషా సమూహం

Culina (Peru)


Kulina (Brazil) లో ప్రోగ్రామ్‌లు


శుభవార్త
వ్యవధి
 88 నిముషములు
లైఫ్ వర్డ్స్ 2
వ్యవధి
 54 నిముషములు
 ఇతర వనరులు:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing